فونت کوفی بنایی

در این بخش قصد داریم تا به معرفی دقیق فونت کوفی بنائی؛ رویکردهای استراتژیک فونت کوفی بنایی، اصول ابتدائی طراحی فونت و تکنیک‌های اجرائی فونت فارسی که برای اجرای طراحی فونت کوفی بنایی احتیاج است بپردازیم. برای شروع می‌توانید از محصولات فونت فارسی زیر استفاده کنید:

کوفی بنایی

خط بنایی شکی ساده از خط کوفی است که این ساده سازی با حذف دُور از خط کوفی ایجاد شده است. خط کوفی ساده[محرّر] یک هشتم تا یک ششم دُور داشته و باقی سطح است. امّا خط بنایی تماما سطح است. حروف خط بنایی شامل حروفی صاف و بی انحناست که غالبا به صورت افقی و عمودی وجود دارند. در انتخاب زوایا چنان دقتی به کار رفته که شکل کلی کتیبه یک طرح کامل هندسی ایجاد می کند. آن چه این خط را از انواع اقلام دیگر متمایز می کند. حرکات بی انحنای مستطیلی شکل حروف آن است.

از وجوه مشخصه ی دیگر این خط، تناسب و هماهنگی قانونمند سواد و بیاض[خطوط کلمات و خطوط زمینه] است.

خط بنایی

فونت خوشنویسی؛ این خط به اسامی مَعقِلی، مُعَقَّلی، بَنّایی، بِنایی، منحصر، مربعی، مستطیلی، متداخل، شطرنجی، هندسی الاسکال، گوشه دار و هزار باف خوانده می شود. خط بنایی به سه نوع

  • آسان

آن است که عبارت در یک سطح هندسی، با حرکات مستطیلی به طور آزاد و با فواصل زیاد نوشته شود و این فواصل با خطوطی اضافی پر شود، که دلالت بر حروف یا نقاط عبارت ندارد

  • میانه یا متوسط

خطوط کلمات بدون فاصله ی زیاد و در توازن و تساوی با خطوط زمینه قرار میگیرند پر کردن فضای بیاض کتیبه از کلمات و حروف، بدون کمک جدی از خطوط اضافی، ترسیم را برای نوع سوم که

  • مشکل

نام دارد چنان است که علاوه بر نظم و توازن دقیق میان خطوط زمینه و کلمات، سواد و بیاض آن هر دو خوانده می شود.