فونت نستعلیق

فونت نستعلیق

این نوشته بخش اول مقاله‌یی(فونت خوشنویسی) است که فارغ از مباحث مهمی چون زیبایی شناسی و چگونگی تغییر و روند آن در طول تاریخ صرفا به ریخت شناسی نوشتار معاصر فارسی خواهد پرداخت. به آن چه نوشته شده باشد نوشتار می گویند؛ یا به كلام دیگر، مکتوب کردن و تبدیل کردن آن چه می گوییم یا می خواهیم بگوییم به کدهایی تصویری و قابل ثبت که سالیانی پس از ساخته شدن زبان اختراع شد.

دانلود فونت نستعلیق

فونت نستعلیق شکسته، در نتیجه، آنچه امروز از ریخت شناسی تحریر فارسی در دسترس‌مان است، به جز رساله ها و تذکره های خوشنویسان سالیان دور و رساله‌هایی ناقص ازفرهنگستان زبان فارسی و رساله های مشابه آن درمورد نگارش فارسی با همان نگاه نگارشی شان چیز دیگری در دست نیست.