این فونت عربی توسط ایران فونت به طور کامل اصلاح شد و حروف فارسی به آن اضافه گردید.