فونت حیات 3 زبان فارسی عربی و انگلیسی را به طور کامل ساپورت میکند.