دانلود فونت های فارسی پیراموز
از تایپ با این دو فونت لذت ببرید.