بعد از مدتی غیبت با افتخار جدیدترین محصول ایران فونت را در معرض بازدیدکنندگان محترم ایران فونت قرار میدهیم. دو فونت مسیر توسط آقای پاسکال ذقبی طراحی و اجرا شد. ایران فونت پس از بررسی؛ برای فارسی نویس کردن فونت، آن را بطور کامل بازسازی کرد. امیدوارم به کار گرافیست های محترم آید. برای نمونه این پوستر را مشاهده بفرمایید: Wall