دانلود 19 قلم از خانواده فونت دارا. این بسته فونت توسط داریوش مختاری همراه با یک کتاب عرضه گردید که در آن پیشنهاد تغییر حروف فارسی را داده بود که مورد استقبال واقع نشدند.