این قلم معادل با یک خط قدیمی ارمنی توسط آقای ابراهیم شفیعی، طراحی و اجرا شده است. که سازنده، این را به اسقف اعظم آرتاک مانوکیان و همه شهدای بزرگوار ارمنی تقدیم کرده است.   منبع: مقدس‌ترین کتاب دنیا