این قلم برای درج عناوین کتاب "رفاقت با سازهای ایرانی" طراحی و اجرا شده است.