طراحی شده توسط جلال عبدالله برای روزنامه النهار کویت در 3 وزن