فونت گلدان یک فونت تزئینی است که براساس فونت گل توسط علی سواری ساخته شده است.