معمولا برای گرافیست ها فونت های سیمبل بسیار به کار می آید.