تا حالا به این فکر کردید که پیراهن با متون فارسی چقدر زیباتر میشند؟