با توجه به نظر برخی از کاربران که در خواست داده بودند نسخه بودن خط فونت فرزیان ارائه گردد جناب آقای میرمحمدی زحمت کشیده و این فونت را برای انتشار در اختیار ما قرار داده اند.
لینک فونت خط دار فرزیان: http://irfont.ir/post/127/%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF