رفونت زیبای ساده فونتی از فونت‌های اتوکد می‌باشد که توسط آقای مهدی صباغی برای ویندوز برگردانده شده است و حروف مناسب لاتین به آن اضافه گردیده است. امیدوارم از تایپ با این فونت لذت ببرید.
English Font: Browallia New
Base Font : B Lotus
Farsi Font: SADE.Shx or P05.Shx
Font Name: Sade
Regular