افتخار داریم فونت جالب و جذاب سیم خاردار حاصل زحمات دو ساله آقای محمد عموئی را برای نخستین بار طبق خواسته ایشان برای دانلود رایگان در ایران فونت قرار دهیم. قطعا این فونت دکوراتیو می تواند در بسیاری از طرح های شما کاربرد خوبی داشته باشد.