با اقتدا به امر پیشوای انقلاب؛ همه با هم پیش به سوی حماسه سیاسی
رهبرانقلاب: توصیه اول من حضور پرشور پای صندوق رای است، ممکن است بعضی بدلیلی نخواهند از نظام اسلامی حمایت کنند، اما از کشورشان که می‌خواهند حمایت کنند.همه باید بیایند/هرکس که انتخاب شد اگر دارای رای سدید و محکم باشد بهتر میتواند مقابل دشمنان و معارضین بایستد.

فونت حماسه براساس فونت تهران؛ و با تغییرات کوچک. همراه با اضافه کردن چندین ویکتور انقلابی تقدیم به همه حماسه سازان 24 خرداد سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی.