فونت ثریا توسط محمد عموئی طراحی و اجرا شده که در وبسایت فونت پارسی منتشر شد.