با ارسال اطلاعات طراحان معاصر فونت فارسی ما را در معرفی آن‌ها کمک کنید.

متولد تهران 1345

کارشناس ارشد گرافیک

مدرس فونت

طراح فونت نارنج در سال 1375 (با الگوی کوفی شرقی از نوع قرمطی)