با ارسال اطلاعات طراحان معاصر فونت فارسی ما را در معرفی آن‌ها کمک کنید.

طراح فونت های زر، تیتر، میترا و نازنین.

ایشان فونت زر را برای حروف ریزی زر ساخته اند، فونت تیتر را به سفارش روزنامه کیهان، و فونت نازنین را در سال 1978 برای شرکت لاینوتایپ طراحی و در سال 1992 به فرمت قابل استفاده در کامپیوتر تبدیل کردند.